Fill 4
Drainerend (schraal) beton voor duurzame wegverhardingen

Met de huidige klimaatproblematiek is en blijft integraal waterbeheer een must in onze bebouwde omgeving. Denken we maar aan de recente watersnood in de Westhoek de afgelopen weken met soms dramatische gevolgen. Voortbouwend op zijn jarenlange expertise op het vlak van waterdoorlatende verhardingen was het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) dan ook nieuw onderzoek gestart naar de toepassing van zogenoemd drainerend of poreus beton als fundering of wegverharding.

In het prenormatieve Be-Drain-project (2020-2022) hebben Innovaders OCW en OCCN de handen in elkaar geslagen om technische richtlijnen, prestatiekenmerken en aangepaste proefmethoden voor deze waterdoorlatende betonmengsels op te stellen. Dat gebeurde op basis van zowel beproevingen in het laboratorium als validatiemetingen bij proefvakken en/of op de bouwplaats. Op basis hiervan kon een eerste aanzet tot voorschriften voor toepassing van drainerend beton in de wegenbouw gegeven worden.

Voor het drainerend schraal beton, toegepast als fundering, zal bijvoorbeeld op basis van de resultaten van het onderzoek in 2024 een voorstudie ingevoerd worden in het kader van de COPRO-certificatie; dit moet toelaten om voor deze speciale hydraulische mengsels de kwaliteit van en het vertrouwen in deze drainerende producten te verhogen.

Voor de toepassing als toplaag en in wegdekken is het wellicht nog wat vroeg voor opname in de typebestekken voor de wegenbouw. Op basis van het onderzoek zijn nu wel meer gedetailleerde besteksvoorschriften voorhanden voor bouwheren of ontwerpers die aan de slag willen met dit innovatieve materiaal.

Als Heidelberg Materials geloven wij sterk in de noodzaak van drainerende alternatieven voor betonverhardingen, waaronder ook de toplaag. Om het product bij ons cliënteel te promoten hebben wij dan ook op onze centrale te Gent een parking aangelegd als testcase. Gezien het gebrek aan concrete regelgeving en beproevingsmethodes de opname ervan in bestekken in de weg staat, lag het voor onze groep voor de hand om onze volle medewerking te verlenen aan het project BE-Drain van beide Innovaders OCW en OCCN.

Deze prenormatieve studie werd financieel gesteund door de FOD Economie en het NBN, en genoot de samenwerking van verschillende industriële partijen bij de proefbouwplaatsen en/of bij de levering van de materialen (onder andere Holcim, Heidelberg Materials, CCB, Sika Belgium, Roos Groep, Superbeton, Willemen Infra, Colas Belgium, O.B.B.C, Wegenwerken De Moor, Brussel Mobiliteit, Aquafin en Frédéric Fontaine)

Fill 4
De nodige middelen werden ingezet om de karakteristieken van zowel het verse beton als de uiteindelijke verharding te bepalen, alsook de meest geschikte proefmethodes om deze karakteristieken te bepalen. Het laat ons ook toe om de evolutie op te volgen van aspecten die tot nu toe weinig gedocumenteerd zijn zoals rafeling en vorst-dooiweerstand. We zijn er dan ook vast van overtuigd dat dit product op korte termijn een passende bijdrage zal leveren in de nakende “ontharding” als onderdeel van de klimaatproblematiek.
\
Discovery Date