PRIVACYVERKLARING INNOVADERS

De website (https://www.innovaders.be/) (hierna “de Website”) is eigendom van UCRC - Unie van Collectieve Research Centra (hierna INNOVADERS)


naam: INNOVADERS

Fysiek adres: Technologiepark 70 - BE 9052 Zwijnaarde

Telefoonummer: +32 9 220 41 51

E-mailadres: hello@innovaders.be

Ondernemingsnummer: BE 0439 197 390

Rechtspersonenregister:

1. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Iedere persoon (hierna de “Gebruiker” en “JIJ”) die de Website gebruikt, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die INNOVADERS toestaat de Gebruiker als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. De Gebruiker is identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en de Gebruiker als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Door gebruik te maken van onze Website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen van persoonlijke gegevens zoals omschreven in dit document. INNOVADERS behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen.

Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. QUI TRAITE LES DONNEES PERSONNELLES ?

2.1 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

INNOVADERS is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2 VERWERKER(S)

INNOVADERS is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers voor volgende doeleinden: (bijv. hosting, marketing, etc.). Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de data beheerder. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.

3. OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN DATA VERWERKT?

In overeenstemming met de Verordening en de Privacywet verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

• Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met jou, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op jouw aanvraag; of

• Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;

• Op basis van jouw toestemming tot het zenden van promotieaanbiedingen (direct marketing).

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

INNOVADERS verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

• IP-adres

• Voor-en/of achternaam

• Adresgegevens

• E-mailadres

• Geslacht

• Locatiegegevens

• Beroep

• …

5. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

INNOVADERS verzamelt persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

- De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;

- Het beheren van de contractuele relatie waarin de Gebruiker partij is;

- Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning;

- Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;

- De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

- Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan de Website van INNOVADERS worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website van INNOVADERS bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan INNOVADERS en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt INNOVADERS zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen INNOVADERS.

We kunnen je dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen. INNOVADERS heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

6. WIE ONTVANGT JOUW PERSOONLIJKE DATA?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen INNOVADERS. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons vooraf expliciete toestemming gaf.

INNOVADERS heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

7. HOELANG BEWAREN WE JOUW DATA?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien je geldig je recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

8. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

8.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5.

Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 RECHT OP INZAGE

Indien je je identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van je gegevens. Aldus heb je het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking je gegevens in te kijken.

8.3 RECHT RECTIFICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren in zijn “Gebruikersruimte”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 RECHT OP HET WISSEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van je persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

- Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;

- Je herroept je toestemming tot verwerken van je gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van je gegevens;

- Je hebt rechtmatig je oppositierecht uitgeoefend;

- Je gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

- Je gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

8.5 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor INNOVADERS om vast te stellen dat je geldig je recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van je persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. INNOVADERS zal ophouden je persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die je recht om zich te verzetten overheersen.

8.7 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om de aan INNOVADERS verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING

Je hebt het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

9. HOE MIJN RECHTEN UITOEFENEN

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief te versturen naar INNOVADERS, Rue Montoyerstraat 24 b2 1000 Brussel

of via e-mail aan “E-MAIL”. Wij zullen je zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan (1) maand na het ontvangen van je verzoek.

DISCLAIMER

MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

De website (https://www.innovaders.be/) (hierna website) is eigendom van (INNOVADERS) (hierna INNOVADERS)

coordonnées


naam: INNOVADERS

adres: Technologiepark 70 - 9052 Zwijnaarde

Telefoonummer: +32 2 287 08 30

E-mailadres: hello@innovaders.be

Ondernemingsnummer: BE 0439 197 390


1. Généralités

Door de toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud de gebruiksvoorwaarden en verbindt deze zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Een “gebruiker” (verder ook “Je” of “Jou” genoemd) in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden is eenieder die onze website bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht of deze overgaat tot een registratie.

De gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze Privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld worden.

INNOVADERS behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

2. Registratie

Registratie kan noodzakelijk zijn. De gebruiker die toegang wenst te verkrijgen tot bepaalde functionaliteiten en specifieke informatie op onze website dient zich dan te registreren. Om zich te kunnen registreren, moet de gebruiker minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Het staat INNOVADERS volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en deze te allen tijde aan te passen.

Registratie door een minderjarige (-18 jaar) is alleen toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s) of wettelijke voogd.

De gebruiker dient bij de registratie een persoonlijk profiel (hierna: “gebruikersprofiel”) te creëren op basis van correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens. In functie van de hoedanigheid van de gebruiker kan het absoluut noodzakelijk zijn om bepaalde informatie te vermelden.

Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker om verouderde gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Ieder gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Het is de gebruiker niet toegelaten zijn gebruikersprofiel over te dragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van INNOVADERS.

De gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens.

De gebruiker moet elke inbreuk op het confidentiële karakter van zijn gebruikersprofiel melden aan INNOVADERS. INNOVADERS zal in dergelijk geval de nodige stappen ondernemen teneinde de vertrouwelijkheid te herstellen.

3. Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website en haar andere gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van de website mag niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

• Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief.

• De website en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.

• Andere gebruikers stalken en/of andere gebruikers trachten te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.

• Zich op ongeautoriseerde wijze de toegang verschaffen tot de gebruikersprofielen van andere gebruikers.

• Bij de registratie gebruik maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

4. Maatregelen

INNOVADERS behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de gebruiker in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

INNOVADERS behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.

INNOVADERS beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een gebruikersprofiel. Daarnaast kan INNOVADERS de gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op de website geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Indien de gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij INNOVADERS binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. INNOVADERS zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Alle informatie op de website is van een algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek of uniek zijn voor een persoon of entiteit. De gebruiker mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of dergelijke beschouwen. Elk gebruik dat de gebruiker maakt van de informatie op de website en de website op zich is volledig op eigen risico.

INNOVADERS streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. INNOVADERS garandeert niet dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de gebruiker onjuistheden vaststelt, is het mogelijk om contact op te nemen met de webbeheerder.

INNOVADERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website of in mailings. Zelfs wanneer deze voortvloeit uit een zware fout of herhaaldelijke fouten, veroorzaakt door de website, door virussen, computermisdrijven, cybercriminaliteit en dit zelfs indien INNOVADERS gewaarschuwd was voor deze schade. INNOVADERS kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het uitvallen of eventuele malfuncties van het systeem om te contacteren. INNOVADERS is in het niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de website.

INNOVADERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan is uit het gebruik van de informatie die is vermeld op deze website of door het gebruik van de website zelf.

INNOVADERS kan ten allen tijde de inhoud van de website en de website zelf zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen en/of aanvullen. INNOVADERS garandeert niet het goed functioneren van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke beschikbaarheid/onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van (on)rechtstreekse schade die zou voorvloeien uit de toegang tot, of het gebruik van, de website en de informatie hierop vermeld.

INNOVADERS kan in geen geval tegenover wie dan ook, op direct of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks aanreiken naar externe websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan door INNOVADERS.

INNOVADERS verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde INNOVADERS en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. INNOVADERS (TM), haar tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op ons Platform worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. Wij vragen dan ook onze gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

De gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van INNOVADERS of van enige andere partij. Indien de gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan INNOVADERS. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de gebruiker.

7. Bescherming van persoonsgegevens

Hoewel de meeste informatie op de website beschikbaar is zonder dat de gebruiker persoonlijke gegevens moet verstrekken, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt enkel gebruikt in het kader van ons klantenbeheer, informatieverstrekking en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Door zijn of haar persoonsgegevens aan INNOVADERS te verstrekken geeft de gebruiker aan INNOVADERS uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierna vermelde doeleinden.

INNOVADERS verzamelt de persoonsgegevens van de gebruikers, op basis van de gegevens die zij op de website dan wel door het invullen van een contactformulier of via een e-mailbericht hebben meegedeeld. INNOVADERS verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden, tenzij de wet INNOVADERS hiertoe verplicht of indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken. De verzamelde persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze worden enkel door de interne diensten van INNOVADERS gebruikt met als doel het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, zoals brieven en/of informatieve e-mails en om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en ook om u gevraagde informatie te bezorgen. INNOVADERS gebruikt uw gegevens ook voor eigen marketingdoeleinden.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventueel correctie van zijn persoonsgegevens. Na een bewijs van identiteit (bijvoorbeeld kopie identiteitskaart) kan de gebruiker een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag sturen naar INNOVADERS, Rue Montoyerstraat 24 b2 1000 Brussel , hello@innovaders.be om zo gratis de schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens te ontvangen. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

INNOVADERS kan anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelen, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs de gebruiker naar de website gekomen is of waarlangs de gebruiker die verlaat. Dit maakt het voor INNOVADERS mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Voor verder informatie over de verwerking van je persoonsgegevens verwijzen wij je graag door naar onze Privacy Statement.

8. Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website worden cookies op de harde schijf van de computer geplaatst en dit om de website beter af te stemmen op de behoeften van de gebruiker, zowel nieuwe als terugkerende. De cookies worden niet gebruikt om het bezoekersgedrag van de gebruiker op externe websites te capteren. De internetbrowser laat de gebruiker toe dat het gebruik van cookies wordt verhinderd, dat de gebruiker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de gebruiker de cookies nadien van de harde schijf verwijdert.

Meer informatie over onze cookies vind je in onze Cookie Policy te vinden op onze website.

9. Diverse bepalingen

INNOVADERS behoudt de vrijheid om de website te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

De titels die wij in onze gebruiksvoorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

Discovery Date